Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2509/LĐTBXH-TL
V/v: xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 837/DKVN-TCNS ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Tổng công ty về việc đăng ký xếp Công ty hạng I đối với Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6413/BTC-TCDN ngày 24 tháng 5 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, năm 2005 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí thuộc tổng công ty đủ tiêu chuẩn xếp doanh nghiệp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ TL.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng