Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2300/LĐTBXH-TL
V/v: Trả lương đối với người lao động thuộc ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

Kính gửi:

Công ty Xi Măng Bút Sơn
(xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)  

 

 

Trả lời công văn số 246/BUSOCO-PTC.06 ngày 23/6/2006 của Công ty Xi măng Bút sơn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì việc xác định tiền lương và trả lương cho người lao động do công ty quyết định căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quy chế trả lương của công ty.

Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 2 là đơn vị trực thuộc Công ty Xi măng Bút Sơn. Vì vậy, khi xác định chi phí tiền lương để trả lương cho người lao động làm việc tại đơn vị này tính trên cơ sở tiền lương theo chế độ (hệ số lương theo thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ nhân với mức lương tối thiểu chung) và tiền lương theo mức danh công việc do công ty xây dựng, trong trường hợp không đủ nguồn để chi trả lương thì Công ty có thể lấy giờ quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương sản phẩm do Tổng công ty Xi măng Việt Nam giao để đảm bảo cân đối thu nhập, khuyến khích công nhân, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ và phải ghi trong quy chế trả lương của công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân