Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8720/SXD-TT
V/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Bộ Xây dựng có Công văn số 2937/BXD-QLN về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ, qua đó, Bộ Xây dựng đánh giá: “Hiện nay, ở một số địa phương tại các khu vực đô thị đã xut hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý thực hiện việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ theo kiu nhiều tầng, nhiều căn hộ ở mà không tuân thủ các quy định của pháp luật như: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai quy hoạch, ln chiếm không gian, chia nhỏ căn hộ, tự ý nâng tầng...rồi tự do buôn bán, chuyn nhượng. Điều này sẽ dn đến nhiều hệ lụy như: Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy dn đến nguy cơ cháy n cao trong cộng đồng dân cư; quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; không cấp được giy chứng nhận sở hữu cho người mua căn hộ do vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng dn đến tình trạng tranh chp, khiếu kiện giữa người mua và người bán; việc gia tăng mật độ dân s tại khu vực này sẽ gây ách tắc giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, phá vỡ quy hoạch, làm mất mỹ quan, thiết kế của đô thị.”

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là vi phạm các quy định về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, thi công và quản lý chất lượng đối với nhà ở riêng lẻ có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ khép kín; Triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2937/BXD-QLN, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, Thông tư số 15/2016/TT-BXD, Thông tư số 03/2018/TT- BXD...về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và Sổ tay “Hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Sổ tay “Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Sổ tay “Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố” do Sở Xây dựng ban hành; Công văn số 2277/SXD-TT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Sở xây dựng về việc có ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố để người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đó có nhà ở có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ kiểu khép kín hiểu rõ được các quy định của pháp luật trong việc quản lý các hoạt động xây dựng nhà ở này theo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng, việc thi công và quản lý chất lượng công trình nhà ở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở nhưng: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng nhà ở không đảm bảo chất lượng.

3. Chủ động giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, thi công xây dựng, quản lý chất lượng công trình nhà ở trên địa bàn.

4. Đối với những nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Giám đốc Sở;
- Chánh Thanh tra Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Phòng CPXD;
- Phòng QLCLCTXD;
-
Lưu: VT, TT.
DT: NMT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trần Kiên