Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7692/VPCP-QHQT
V/v Sử dụng vốn dư Hợp phần C của Dự án “Phát triển CSHT giao thông ĐBSCL” do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Kiên Giang.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6179/BKHĐT-TH ngày 09 tháng 8 năm 2016) về việc sử dụng vốn dư Hợp phần C của Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang, ý kiến của các Bộ: Tài chính và Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sử dụng vốn dư của Hợp phần C Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” để đầu tư bổ sung các hạng mục thuộc các tiểu dự án đầu tư xây dựng Cảng Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Lình Huỳnh - Thể Sơn - Gàu Dừa, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và dự án đường Giồng Riềng - Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng