Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7222/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV Hà Thành.
(Đ/c: số 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 267/HT ngày 07/5/2014 của Công ty TNHH MTV Hà Thành kiến nghị được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% đối với các tờ khai nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn trong giai đoạn từ ngày 01/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 09/6/2010 trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7077/BTC-CST ngày 02/6/2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày 31/7/2013;

1. Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ cụ thể, xử lý thuế nhập khẩu theo nội dung các văn bản dẫn trên (đính kèm) và chuyển kết quả xử lý đến Cục Thuế TP. Hà Nội (nơi doanh nghiệp đăng ký mã số thuế).

2. Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và kết quả xử lý thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hà Thành xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để c/đạo);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường