Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/TCHQ-VP
V/v hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 4788/TCHQ-VP ngày 25/7/2019 về việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung như sau:

1. Tổng hợp dữ liệu

Trên cơ sở thông tin doanh nghiệp trả lời đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp dữ liệu theo mẫu (được gửi vào địa chỉ hòm thư của các Cục Hải quan).

2. Tổ chức phỏng vấn

- Căn cứ việc tổng hợp dữ liệu đánh giá, phân tích xác định các thủ tục cần thiết tổ chức phỏng vấn để củng cố dữ liệu.

- Phối hợp với chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp, Chi hội doanh nghiệp trên địa bàn (nếu có) để tổ chức phỏng vấn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu; Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

- Bảng hỏi phỏng vấn được gửi vào hòm thư điện tử để các đơn vị có cơ sở thực hiện.

3. Báo cáo kết quả đánh giá.

Sau khi tổng hợp dữ liệu và tổ chức phỏng vấn, các đầu mối thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ tại các Cục Hải quan thực hiện tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai, lập báo cáo kết quả gửi Tổng cục (mẫu báo cáo gửi hòm thư của Cục Hải quan).

Thông tin chi tiết liên hệ đầu mối: đ/c Hoàng Thị Hồng Cường, số điện thoại cơ quan: 024.39440833/8335, số điện thoại di động: 0904442329, email: cuonghth@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan, tỉnh thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP, CCHĐH(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Thị Hạnh