Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Hà Nội - Vinh

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4816/TTr-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2022), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2298/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 5 năm 2022, văn bản số 2768/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 5 năm 2022) về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành