Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4734/VPCP-KGVX
V/v khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để khẩn trương thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế (Chương trình), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại các văn bản: số 4282/VPCP-KGVX ngày 10/7/2022, số 202/TB-VPCP ngày 11/7/2022 của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp