Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/VPCP-CN
V/v tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3281/BGTVT-CQLXD ngày 29 tháng 12 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (văn bản số 6176/UBND-KTTC ngày 20 tháng 12 năm 2020), Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (văn bản số 1352/2020/BC-TLMT ngày 31 tháng 12 năm 2020) v tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Việc phân luồng và tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán 2021 không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Nhà đầu tư Dự án và các cơ quan có liên quan quyết định việc phân luồng và tổ chức giao thông tạm thời nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét, xử lý theo thm quyền đối với kiến nghị của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận liên quan đến hạng mục trạm dừng nghỉ trên tuyến đường theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đồng bộ trong quá trình vận hành, khai thác công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b
)pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục