Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2552/VPCP-NN
V/v Báo điện tử Tiền Phong và VOV phản ánh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

Báo điện tử Tiền phong ngày 08 tháng 3 năm 2019 và Báo điện tử VOV ngày 13 tháng 3 năm 2019 có phản ánh việc “sốt” giá đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận” như các Báo phản ánh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo điện tử Tiền Phong;
- Báo điện tử VOV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, NN (3)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục