Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2389/VPCP-CN
V/v một số nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật PPP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có văn bản số 3154/BTC-QLCS ngày 29 tháng 3 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên của Bộ Tài chính đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục