Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2360/VPCP-NN
V/v Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 25 tháng 3 năm 2021 có bài “Vaccine ngừa sốt giá đất”: Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư” có phản ánh: đã có những lo ngại giá BĐS "bong bóng", song không cần quá lo lắng về vấn đề mức giá mà nên có hành lang pháp ký để quản lý tài nguyên này theo đúng yêu cầu thị trường. WB đánh giá, trong quản trị đất đai, Việt Nam thuộc nhóm tốt về xây dựng pháp luật nhưng lại thuộc nhóm yếu kém về thực thi pháp luật. Nhiều quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu khả thi, tình trạng quy hoạch “treo” ở nhiều nơi, việc chưa quản lý các thửa đất không có giấy tờ tạo kẽ hở cho “nhóm lợi ích” tiêu cực tham nhũng, trục lợi... (Diễn đàn doanh nghiệp ngày 25 tháng 3 năm 2021).

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đánh giá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg CP Trịnh Đình Dũng;
- Báo Diễn đàn doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Cổng TTĐT, Các Vụ: CN, TKBT;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục