Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Xe nâng nâng người làm việc trên cao (Self- propelled telescopic boom)”

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 114/ĐKVN-VAQ ngày 13/01/2021; số 2311/ĐKVN-VAQ ngày 17/07/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam vướng mắc phân loại “Xe nâng nâng người làm việc trên cao (Self-propelled telescopic boom)”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 114/ĐKVN-VAQ ngày 13/01/2021; số 2311/ĐKVN-VAQ ngày 17/07/2020 và tài liệu gửi kèm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mặt hàng có tên khai báo “xe nâng người làm việc trên cao, dạng càng nâng, đã qua sử dụng, hiệu GENIE, model S65, động cơ diesel” có đặc điểm:

- Chức năng: Xe nâng người làm việc trên cao dạng telescopic boom lift là xe tự hành, được thiết kế để nâng người và các dụng cụ để làm việc trên cao, có khả năng làm việc ở tầm với lớn, các địa điểm có khả năng tiếp cận hạn chế, không gian chật hẹp trên các công trình xây dựng và các khu công nghiệp.

- Cấu tạo: cấu tạo của xe gồm 2 phần: phần di chuyển và phần công tác. Phần di chuyển là loại tự hành bánh lốp có gắn động cơ, tương tự như phần di chuyển của xe (máy) đào bánh lốp. Phần công tác gồm: mâm xoay, cần nâng dạng telescopic booms, giá nâng người và cơ cấu điều khiển.

2. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng “Xe nâng nâng người làm việc trên cao (Self- propelled telescopic boom)” nêu trên theo thông tin do Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp đã mang đặc trưng của xe công xưởng có lắp thiết bị nâng hạ (works trucks fitted with lifting equipment), loại xe tự hành. Theo đó, mặt hàng phù hợp phân loại nhóm 84.27, mã số: 8427.20.00 “- Xe tự hành khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Cục KĐH
Q (để biết);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (thay trả lời công văn số 114/ĐKVN-VAQ; số 2311/ĐKVN-VAQ); (Đ/c: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương