Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/TCHQ-GSQL
V/v giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 508/HQQN-GSQL ngày 19/2/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc khai thác, xuất khẩu khoáng sản phải thực hiện theo Quy định của pháp luật về khoáng sản. Theo đó, khoáng sản xuất khẩu phải được cấp giấy phép khai thác theo quy định, đảm bảo có nguồn gốc hợp pháp.

2. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017 và công văn số 3241/ĐCKS-KS ngày 23/11/2020. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản là Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh; không thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan. Trường hợp việc cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện theo đúng quy định nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đề được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành