Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/TCHQ-GSQL
V/v tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 02/04/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1503/THCQ-GSQL về việc khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử. Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa. Sau quá trình thực hiện triển khai thực hiện thí điểm từ ngày 03/04/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan tiếp tục thực hiện khai báo - nộp Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 và công văn 330/TCHQ-GSQL ngày 22/101/2021 theo Mẫu Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu đính kèm công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2021 và khai báo thông tin chỉ tiêu hướng dẫn tại phụ lục I đính kèm công văn này.

2. Tạm dừng triển khai việc khai báo, việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu và xác nhận hàng vào khu vực giám sát tại cửa khẩu, kho bãi địa điểm trên 02 Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a và Hệ thống Ecargo - Vasscm để Tổng cục Hải quan thực hiện nâng cấp hệ thống từ 0 giờ 00 phút ngày 15/04/2021 cho tới khi có thông báo mới của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thông báo và hướng dẫn Doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị: VP, QLRR, PC, KTSTQ, CNTT &TKHQ, TXNK, ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU THÔNG TIN KHAI BÁO ĐỐI VỚI BẢN KÊ THÔNG TIN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀ CHỨNG TỪ KÈM THEO
(Đính kèm công văn số 1784/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải quan)

STT

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bảng mã

1

Số tờ khai hải quan

Chỉ nhập ô này trong trường hợp lô hàng đã mở tờ khai nhập khẩu trước khi khai báo Bản kê Thông tin hàng hóa nhập khẩu và không phải kê khai Thông tin về hàng hóa nhập khẩu tại mục III của Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp nhiều lô hàng trên một phương tiện vận tải, người khai liệt kê danh sách các tờ khai vào cột ghi chú của bảng kê Thông tin về hàng hóa nhập khẩu tại mục III của Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu.

 

2

Địa điểm dỡ hàng

Người khai điền mã kho bãi, địa điểm nơi lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu nhập

 

3

Ngày hàng đến cửa khẩu dự kiến

Ngày dự kiến hàng hóa đến cửa khẩu nhập

 

4

Tên/ địa chỉ/ Mã số thuế/ Số điện thoại của người khai

Người khai điền đầy đủ thông tin về Tên, địa chỉ, Mã số thuế, Số điện thoại.

 

5

Loại phương tiện vận tải

Người khai ghi rõ phương tiện vận tải chở hàng hóa

 

6

Tải trọng

Trọng lượng hàng hóa được phép vận chuyển của phương tiện vận tải được ghi trên giấy đăng ký phương tiện vận tải.

 

7

Tự trọng

Trọng lượng bản thân của phương tiện vận tải

 

8

Biển kiểm soát phương tiện vận tải và rơ mooc

Biển kiểm soát của phương tiện vận tải chở hàng hóa

 

9

Quốc tịch PTVT

Quốc tịch của phương tiện vận tải chở hàng hóa

 

10

Tên người điều khiển phương tiện vận tải

Tên người điều khiển phương tiện vận tải chở hàng hóa

 

11

Loại Container

Người khai ghi rõ loại container chứa hàng hóa. Trường hợp nhiều container được vận chuyển trên phương tiện vận tải chở hàng hóa qua đường thủy, đường sông, người khai liệt kê danh sách số hiệu các container được xếp lên phương tiện vận tải.

 

12

Tổng trọng lượng và đơn vị tính

Tổng trọng lượng thực tế của hàng hóa được chở trên phương tiện vận tải

 

13

Tên, địa chỉ người gửi hàng

Tên, địa chỉ người xuất khẩu

 

14

Tên địa chỉ người nhận hàng

Tên, địa chỉ người nhập khẩu