Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/VSDTTƯ-TCQG
V/v: Sử dụng vc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 3229/BYT-DP ngày 21/6/2022 về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất với liều lượng theo độ tuổi tương ứng.

Căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất của vắc xin Moderna và vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế cho phép, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát 63 tỉnh/thành phố hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥12 tuổi đã tiêm mũi 1, cụ thể:

Mũi 1 đã tiêm vắc xin Moderna, mũi 2 sử dụng vắc xin Moderna, liều lượng 0,5ml.

Mũi 1 đã tiêm vắc xin Pfizer, mũi 2 sử dụng vắc xin Pfizer loại cho người từ 12 tuổi trở lên liều lượng 0,3ml.

Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả lưu ý cán bộ y tế sử dụng đúng loại vắc xin, đúng liều lượng để tiêm chủng cho trẻ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT phụ trách Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo)
- TT Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo)
- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo)
- Cục Quản lý Dược (để báo cáo)
- Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp)
- Lưu HCVT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG
Đặng Đức Anh