Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/VPCP-NN
V/v Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo điện tử Tuổi trẻ ngày 02 tháng 3 năm 2021 có bài viết: “Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân” có phản ánh: Trước việc nhiều địa phương đang điều chỉnh Bảng giá đất, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh cần cân nhắc để doanh nghiệp phục hồi, phát triển để thu lâu dài. Việc tăng bảng giá đất làm tăng chi phí đối với các doanh nghiệp đang thuê đất. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần sự tiếp sức của Nhà nước, vì vậy không nên tăng giá đất. Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cho rằng: việc tăng bảng giá đất địa phương có tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài...

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đánh giá và xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan, biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Báo điện tử Tuổi
trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Cổng TTĐTCP, Các Vụ: KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2
)THUY

 

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục