Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/LĐTBXH-TE
V/v ch đạo cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đui nước trẻ em

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đắk Lắk, Long An, Đồng Tháp và Sóc Trăng

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2020-2021” do Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) trực thuộc Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá, trong đó tiếp tục triển khai dự án tại 08 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng và mở rộng thêm 04 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Nam Định, Nghệ An và Long An.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân 08 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Sóc Trăng chỉ đạo cơ quan đầu mối là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án đến tháng 12 năm 2021 trên cơ sở kinh phí đã được phê duyệt cho các hoạt động tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An và Long An cử cơ quan đầu mối triển khai thực hiện dự án và chỉ đạo cơ quan đầu mối phối hợp cùng Cục Trẻ em xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết dự án nêu trên tại địa phương.

Văn bản trả lời kèm theo các thông tin liên hệ đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.3350.2029) trước ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn ph
òng UBND, Sở LĐTBXH,
Sở/Phòng Ngoại vụ 12 tỉnh, thành phố nêu trên;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà