Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/LĐTBXH-TCCB
V/v tập huấn nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng), Bộ tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ưu tiên các đồng chí Lãnh đạo Sở mới được bổ nhiệm hoặc Lãnh đạo Sở từ các ngành, lĩnh vực khác chuyển sang).

2. Số lượng: Mỗi Sở cử 02 đồng chí (tùy theo tình hình thực tế của Sở, có thể đăng ký, cử số lượng nhiều hơn).

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021.

- Địa điểm: Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (liên hệ bà Quỳnh Hương, điện thoại: 0916.833.387).

4. Nội dung tập huấn: Chương trình chi tiết kèm theo.

5. Chủ trì: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

6. Báo cáo viên: Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức tập huấn được trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ năm 2021.

- Đại biểu tự chi trả kinh phí ăn, nghỉ, đi lại theo chế độ công tác phí từ nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định hiện hành.

Đề nghị các Sở cử đại biểu dự và gửi danh sách đăng ký (mẫu kèm theo) chậm nhất trong ngày 20/4/2021 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi vào email: thuyttp@molisa.gov.vn (liên hệ đồng chí Trần Thị Phương Thúy, Vụ Tổ chức cán bộ; số điện thoại: 0912.982.888)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thủ trưởng các đơn vị tham gia giảng bài;
- Trường ĐTBD CBCCLĐXH;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

Lưu ý: Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; phòng nghỉ liên hệ Lễ tân Khách sạn./.

 

ĐƠN VỊ: ………………………………….……………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2021

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)