Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10256/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp, thu nhập từ Quỹ hưu trí tự nguyện

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Địa chỉ: Tầng 5 Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST 0102333992

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 206/2020/CV-SSIAM-KT ngày 12/11/2020 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế. Sau khi báo cáo, xin ý kiến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 811/TCT-DNNGN ngày 24/03/2021 hướng dẫn. Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi công văn số 811/TCT-DNNCN ngày 24/03/2021 của Tổng cục Thuế để Công ty nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT8;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường