Thủ tục hành chính: Công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-268229-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng