Thủ tục hành chính: Công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-234559-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu cấp giấy xác nhận công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đến phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp Phòng Hành chính Tư pháp để nộp hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp phải xác minh thời hạn kéo dài không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng