Thủ tục hành chính: Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-119400-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 22 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng