Thủ tục hành chính: Công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-124024-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho người đề nghị làm cộng tác viên và thông báo rõ bằng văn bản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị làm cộng tác viên. Người từ chối có quyền khiếu nại đối với việc từ chối công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng