Thủ tục hành chính: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận tuyên truyền viên pháp luật - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS842
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng