Thủ tục hành chính: Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-044012-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và bằng công nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng