Thủ tục hành chính: Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-048978-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng