Thủ tục hành chính: Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-044225-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Kiểm tra, công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia được tiến hành hàng năm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng