Thủ tục hành chính: Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-107047-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng