Thủ tục hành chính: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-266696-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tổng 40 ngày, cụ thể như sau:
Cấp huyện: 15 ngày
Cấp tỉnh: 25 ngày (trong đó 15 ngày thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành thẩm định, 10 ngày chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định công nhận)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định và Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng