Thủ tục hành chính: Công nhận trường mầm non chuẩn quốc gia - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận trường mầm non chuẩn quốc gia - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017536-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra
+ Trong 05 ngày làm việc, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
+ Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Đoàn kiểm tra của tỉnh có báo cáo kết quả thẩm định
+ Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND tỉnh có quyết định công nhận và cấp bằng công nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng