Thủ tục hành chính: Công nhận tổ chức chứng nhận rau an toàn - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận tổ chức chứng nhận rau an toàn - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-056496-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng trồng trọt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày xem xét thủ tục hồ sơ
15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện sẽ ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng