Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS102
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng