Thủ tục hành chính: Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-118867-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng