Thủ tục hành chính: Công nhận Làng văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin

Số hồ sơ: B-BVH-022711-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng văn hóa - thông tin cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thi đua - khen thưởng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện: Đăng ký với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã, phường, thị trấ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng