Thủ tục hành chính: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS549
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng