Thủ tục hành chính: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS548
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và Giấy công nhận theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTL.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng