Thủ tục hành chính: Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-BS44-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và Giấy công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng