Thủ tục hành chính: Công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-134261-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa - thông tin cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng