Thủ tục hành chính: Công nhận hộ nghèo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận hộ nghèo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-003246-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng