Thủ tục hành chính: Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học tư thục - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-059911-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng