Thủ tục hành chính: Công nhận “Gia đình Văn hoá” - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận “Gia đình Văn hoá” - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1298
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng