Thủ tục hành chính: Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-236087-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, bằng công nhận, Cờ thi đua, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chế độ thưởng theo quy định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng