Thủ tục hành chính: Công nhận danh hiệu Làng văn hóa - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-085231-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban chỉ đạo huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 12 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng