Thủ tục hành chính: Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS344
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng