Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Công nhận báo cáo viên pháp luật - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận báo cáo viên pháp luật - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS827
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng