Thủ tục hành chính: Công nhận ban vận động thành lập hội - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận ban vận động thành lập hội - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS775
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng