Thủ tục hành chính: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS776
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động; hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng