Thủ tục hành chính: Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và các xã, phường - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và các xã, phường - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS163
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng