Thủ tục hành chính: Công nhận Ban vận động thành lập Hội - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận Ban vận động thành lập Hội - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257372-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng